City Lab Thailand

 

Context

City Lab คืออะไร ?

City Lab หรือ ‘ห้องทดลองเมือง’ คือ การทดลองปรับปรุงพื้นที่สาธารณะชั่วคราว ในรูปแบบที่ทำง่าย รวดเร็ว และใช้ต้นทุนต่ำ พร้อมการติดตามผลตอบรับจากผู้ใช้งานจริง

แล้วนำมาสรุปเป็นแนวทางการออกแบบพื้นที่ สำหรับส่งต่อให้หน่วยงานที่ขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาเมืองในระยะยาวต่อไป

“เมื่อนำเมืองที่เราอาศัยอยู่มาเป็นห้องทดลอง”

Solution Ideas

City Lab ทำอะไร ?

City Lab มีเป้าหมายและแนวทางในการทดลอง คือ ⟶ ส่งเสริมการเดินเท้าในละแวกใกล้เคียง สร้างความเชื่อมต่อ เพิ่มความสะดวกสบาย ⟶ ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่จุดหมายปลายทาง เช่น ลานหน้าอาคารขนาดใหญ่ ตลาด สนามกีฬาชุมชน ลานสาธารณะ ⟶ ผลักดันให้เกิดกิจกรรมหมุนเวียน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรม ⟶ เป็นช่องทางในการสื่อสาร เรื่องราว และสิ่งที่น่าสนใจภายในย่านนั้น ๆ

Results

City Lab Projects

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share