Active Medical
School
Survey


แบบสอบถาม โครงการศึกษาพัฒนาแนวทางการออกแบบองค์กรส่งเสริมสุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

จัดทำการสำรวจโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ Healthy Space Forum

คำชี้แจง

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจพฤติกรรมระหว่างวันและการเคลื่อนไหวออกแรงในชีวิตประจำวันของนักศึกษา, คณาจารย์ และบุคลากร ที่ใช้งานพื้นที่คณะแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างช่วงระยะเวลาทำงาน

โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 – ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลทั่วไป
ส่วนที่ 2 – พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่เดิม
ส่วนที่ 3 – การประเมินความพึงพอใจต่อการออกแบบในพื้นที่ใหม่
ส่วนที่ 4 – การประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวอย่างการออกแบบ

แนวคิดในการออกแบบพื้นที่ชั้น 5 ใช้ แนวคิดการสร้างสรรค์ความคิด (Self-Refreshing) เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมพื้นที่ทางเดินระหว่างห้องเรียนให้เกิดบรรยากาศที่ดี เน้นการออกแบบพื้นที่ให้มีความยืดหยุ่นสูง

มีการพัฒนาพื้นที่โดยปรับตู้ล้อกเกอร์เดิมออกเปลี่ยนเป็นเก้าอี้นั่งที่สามารถถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้ (Mudular chair) ที่สามารถต่อประกอบได้อย่างพอดีกันและปรับวางได้หลายรูปแบบตามความต้องการ อาทิเช่น ที่นั่ง ตู้เก็บของ หรือที่ยืนทำงาน เป็นต้น รวมถึงมีสัดส่วนสัมพันธ์กับความสูงของตู้ล้อกเกอร์เดิมเพื่อสร้างความต่อเนื่องและทำให้การออกแบบใหม่กลมกลืนกับพื้นทีเดิมได้มากที่สุด เพื่อสนับสนุนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การขยับร่างกาย กระตุ้นให้เกิดความกระปรี้กระเปร่าและลดความเหนื่อยล้าจากการเรียน

 

แบบสอบถาม

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลทั่วไป - Step 1 of 4
ตัวเลือกเพศชายกับเพศหญิง นำไปใช้เป็นข้อมูลสัมพันธ์กับกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรงที่เหมาะสมในแต่ละเพศ ช่วงวัย ส่วนสูง และน้ำหนักตัว
กิโลกรัม (kg)
เซนติเมตร (cm)
ปี
โรคประจำตัวทางร่างกาย (ที่แพทย์วินิจฉัย)

อธิบายคำศัพท์

กิจกรรมทางกาย (Physical Activities)

กิจกรรมทางกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวของร่างกายที่เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อลาย และการหดตัวนี้ต้องมากพอที่จะทำให้มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกาย โดยการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมทางกายที่มีลักษณะทำซ้ำไปซ้ำมาตามโครงสร้าง หรือแบบแผนกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้มักมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะทางกายให้ดีขึ้น หรือคงสภาพสมรรถนะที่มีอยู่เอาไว้

องค์กรส่งเสริมสุขภาวะ (Active Organization)

องค์กรส่งเสริมสุขภาวะ หมายถึง องค์กรที่มีการออกแบบที่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในสถานที่ทำงาน ทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม นโยบาย และกิจกรรมต่าง ๆ เข้ากับสถานที่ทำงาน ซึ่งจะส่งเสริมให้พนักงานจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นตลอดวันทำงาน

อ้างอิง :

         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2559. ‘ทุกที่ทุกเวลา’ กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ. [ออนไลน์] Available at: https://www.thaihealth.or.th/Content/31579-‘ทุกที่ทุกเวลา’%20กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ.html [เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2563]).

         ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง, 2562. คู่มือการใช้ห้องประชุมยืน. [ออนไลน์] Available at: https://healthyspaceforum.org/active-meeting/ [เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2563]).

สนับสนุนโดย

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share