คู่มือแนะนำในสถานการณ์ COVID-19

คู่มือแนะนำ
ในสถานการณ์ COVID-19

สำหรับประชาชน สำหรับ อสม.

ข้อปฏิบัติตนสำหรับ อสม. และประชาชนที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงจาก COVID-19

ประชาชนที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามที่กรมควบคุมโรคได้ประกาศ (ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง) และ อสม. ที่ปฎิบัติงาน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณะสุข เพื่อลดการแพร่ประจายของเชื้อไวรัสในชุมชน

จากที่ Facebook Page ‘รู้สู้ COVID-19’ โดย Healthy Space Forum และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เคยแจกรูปแบบระยะห่างปลอดภัย (Social Distancing) ขณะนี้ทางเรายังได้จัดทำ ‘คำแนะนำสำหรับประชาชนที่กลับจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อสังเกตอาการโควิด-19’ และ ‘คำแนะนำสำหรับ อสม. ในการเคาะประตูเยี่ยมบ้านเพื่อสังเกตอาการโควิด-19’ ในรูปแบบของไฟล์ PDF และ AI เพื่อให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลด และพิมพ์แจกจ่าย หรือติดตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ทันที

ข้อปฏิบัติตนสำหรับประชาชน ที่กลับจากพื้นที่เสี่ยง

คำแนะนำสำหรับประชาชนที่กลับจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อสังเกตอาการโควิด-19

เอกสารพร้อมพิมพ์ (.PDF) เอกสารสำหรับแก้ไข (.AI)

* ไฟล์ .PDF เป็นไฟล์ที่พร้อมพิมพ์ หากต้องการแก้ไขดาวน์โหลดไฟล์ .AI

ข้อปฏิบัติตนสำหรับ อสม.

คำแนะนำสำหรับ อสม. ในการเคาะประตูเยี่ยมบ้านเพื่อสังเกตอาการโควิด-19

เอกสารพร้อมพิมพ์ (.PDF) เอกสารสำหรับแก้ไข (.AI)

* ไฟล์ .PDF เป็นไฟล์ที่พร้อมพิมพ์ หากต้องการแก้ไขดาวน์โหลดไฟล์ .AI

ข้อปฏิบัติตนจากกระทรวงสาธารณะสุข

เอกสารพร้อมพิมพ์ (.PDF)

สนับสนุนโดย

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share