Yothi Medical Innovation District


ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ศูนย์กลางการให้บริการ วิจัย และพัฒนาธุรกิจทางการแพทย์และสุขภาพ

CATEGORY

Urban Planning

LOCATION

Ratchathewi, Bangkok

DATE

2018

Context

จากการเปลี่ยนแปลงของโลก สังคม และพฤติกรรมของคนเมืองพบว่า ผู้คนหันมาให้ความสนใจด้านสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพหลากหลายแขนงเข้ามาช่วยในการวินิฉัยรักษาโรค

กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีโยธีเป็นย่านการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงสุด เนื่องจากเป็นศูนย์รวมทางการแพทย์ ที่มีจำนวนสถานพยาบาล 13 แห่ง และจำนวนบุคลากรทางการแพทย์มากที่สุด

สอดคล้องกับการที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ได้ริเริ่มพัฒนา “ย่านนวัตกรรมโยธี” (Yothi Innovation District) มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม 3 ด้าน

นวัตกรรมทางการแพทย์ (Medtech)

นวัตกรรมสำหรับภาครัฐ (Govtech)

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมือง (Citytech)

จึงเป็นที่มาของ “ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี” เพื่อนำไปสู่การผลักดันให้เกิดพื้นที่นำร่องด้านนวัตกรรมการแพทย์ของประเทศไทย

Result

Yothi Medical Innovation District

บริเวณศูนย์กลางพื้นที่พัฒนานวัตกรรม (NIA)
บริเวณโรงพยาบาลรามาธิปดี
บริเวณศูนย์กลางนวัตกรรมยา
Medical Service Center
พื้นที่นวัตกรรมภายในย่านโยธี
บริเวณสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.YMID.or.th

 


Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share