Stand-Up Table


โต๊ะประชุมที่จะมาปฏิวัติการประชุมทั้งหมดที่เคยมีมา และที่สำคัญคือคุณจะมีสุขภาพที่ดีขึ้น

CATEGORY

Research

LOCATION

DATE

2018

Context

หัวใจสำคัญที่สุดของการประชุมอยู่ที่การใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากนานเกิน 30 นาที สมองของคนเราจะหลุดออกจากสมาธิ ไม่สามารถคิดตาม หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลเสียของการนั่งประชุมเป็นระยะเวลานาน นอกจากจะไม่ทำให้เกิดไอเดียแล้วนั้น ยังส่งผลกระทบต่อร่างกาย เช่น การปวดเมื่อยตามร่างกาย คอ บ่า ไหล่ หรือการนั่งนานจนก่อให้เกิดเป็นความเคยชิน หรือเรียกอีกอย่างว่า “พฤติกรรมเนือยนิ่ง”
Solution Ideas

โครงการศึกษาพฤติกรรมระหว่างการประชุมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชากรกลุ่มวัยทํางาน

นำมาสู่การศึกษาพฤติกรรมระหว่างการประชุมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชากรกลุ่มวัยทํางาน เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบจัดทําโต๊ะประชุมยืน และการจัดรูปแบบโต๊ะประชุมที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และออกแบบและจัดทําโต๊ะประชุมยืนสำหรับงานประชุม และการออกแบบตกแต่งห้องประชุมกระฉับกระเฉง เพื่อทดลองใช้จริงในการประชุมระดับต่าง ๆ

Result

Stand-Up Table

โต๊ะประชุมยืน

สนับสนุนโดย


Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share