เครื่องมือเช็คอัพจับสุขภาพเมือง

CITY HEALTH CHECKUP

 เครื่องมือเช็คอัพจับสุขภาพเมือง 

 


เมืองสุขภาวะ

นิยามของเมืองสุขภาวะโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า
“เมืองสุขภาวะคือเมืองที่ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม และเสริมทรัพยากรที่จะช่วยให้คนในชุมชนสนับสนุนซึ่งกันและกันในการใช้ชีวิตทุกด้านและพัฒนาให้เกิดศักยภาพสูงสุดร่วมกันซึ่งการเกิดเมืองสุขภาวะนั้นจะถูกกำหนดโดยวิธีการไม่ใช่ผลลัพธ์”

โดยเมืองสุขภาวะมีเป้าหมาย 4 ด้าน ได้แก่

  1. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ
  2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3. เพื่อการให้บริการพื้นฐานในด้านสุขาภิบาลและสุขภาพ 
  4. เพื่อรองรับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของประชาชน

การตรวจสุขภาพเมือง

เป็นองค์ประกอบสำคัญในการรวบรวม จัดระเบียบ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาวะของประชาชน โครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่เพื่อแสดงถึงระดับความแข็งแรงของสุขภาวะด้านต่าง ๆ ในพื้นที่เมือง ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า “ตัวชี้วัดเมืองสุขภาวะ”


ตัวชี้วัดเมืองสุขภาวะในบริบทของประเทศไทย

จากการศึกษาตัวชี้เมืองสุขภาวะขององค์การอนามัยโลก (WHO) และการศึกษากรณีศึกษาในต่างประเทศ ได้พิจารณาตัวชี้วัดที่ตามกรณีศึกษาต่าง ๆ แล้วได้ทำการคัดเลือกตัวชี้วัดเมืองสุขภาวะสำหรับประเทศไทยจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ ตัวชี้วัดเมืองสุขภาวะที่ประเทศส่วนใหญ่ใช้ตัวชี้วัดเมืองสุขภาวะในทิศทางเดียวกัน และตัวชี้วัดเมืองสุขภาวะจากกรณีศึกษาที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย จึงสามารถสรุปตัวชี้วัดเมืองสุขภาวะของประเทศไทยได้ทั้งหมด 52 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1. ตัวชี้วัดด้านสุขภาพ
Health Indicators

คือ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และพฤติกรรมการบริโภคและการดำเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ศึกษา

2. ตัวชี้วัดด้านการบริการสุขภาพ
Health Service Indicators

คือ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ปัจจัยด้านบุคลากร การจัดสรรทรัพยากร และการบริการสาธารณสุขที่มีส่งต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ศึกษา

3. ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Indicators

คือ ข้อมูลปัจจัยทางด้านชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม และข้อมูลด้านสาธาณูปโภคและสาธารณูปการ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิต สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ศึกษา

4. ตัวชี้วัดด้านสังคมและเศรษฐกิจ
Socio Economics Indicators

คือ ข้อมูลปัจจัยทางด้านคุณภาพชีวิต และข้อมูลด้านสาธาณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพอนามัย ที่มีการบ่งถึงสภาวะอนามัย สภาวะเศรษฐกิจและสังคม บริการทางการแพทย์ และสภาพความเป็นของประชากรในพื้นที่ศึกษา


รายละเอียดตัวชี้วัดแต่ละตัวสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน
“CITY HEALTH CHECKUP เครื่องมือเช็คอัพจับสุขภาพเมือง”

สำหรับผู้ที่สนใจอยากศึกษาข้อมูลเรื่องเมืองสุขภาวะ และตัวชี้วัดเมืองาสุขภาวะในบริบทของประเทศไทย สามารถดาวน์โหลด “CITY HEALTH CHECKUP เครื่องมือเช็คอัพจับสุขภาพเมือง” ได้จาก link ข้างล่าง

CITY HEALTH CHECKUP เครื่องมือเช็คอัพจับสุขภาพเมือง

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share